Obowiązek informacyjny RODO.

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO). Administratorem Państwa danych osobowych jest SEISAN PLUTA KOSYL SP. J. z siedzibą w Łodzi, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, NIP 727-279-10-02, REGON 101708873, adres poczty elektronicznej: seisan@seisan.pl, nr telefonu: +48 604-232-510 (dalej zwany administratorem) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Państwem a administratorem. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. C) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze. W szczególnych przypadkach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: kurierzy, poczta polska, dostawcy usług płatniczych, banki, osoby i podmioty współpracujące z Usługodawcą, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych pomiędzy Państwem a administratorem oraz w celu wykonani obowiązków ciążących na administratorze. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa. A jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do jej cofnięcia. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania (wyświadczenia usług) umów zawartych pomiędzy Państwem a administratorem. Są Państwo zobowiązania do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania takich umów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.